fbpx Skip to content

Month: February 2020

cyber security

Cyber Security คืออะไร? ทำไมถึงไม่ควรมองข้าม

เมื่อ Internet เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น ทั้งในการค้นหาข้อมูลทั่วไปและข้อมูลความลับที่อยู่บนโลกออนไลน์ รวมถึงข้อมูลทางธุรกิจในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้องค์กรต่าง ๆ ต้องระมัดระวังการใช้ Internet จากผู้ไม่หวังดี ที่ต้องการจะปล่อยไวรัสหรือมัลแวร์เพื่อเข้ามาล้วงข้อมูลขององค์กรนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งหากเกิดขึ้นอาจจะสร้างความเสียหายจำนวนมากต่อองค์กรได้ Cyber Security จึงเป็นสิ่งที่จะเข้ามาช่วยป้องกันและเป็นทางออกให้กับปัญหาเหล่านี้   Cyber Security คืออะไร?   Cyber Security หรือความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ คือกระบวนการหรือการกระทำทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อทำให้องค์กรปราศจากความเสี่ยง และความเสียหายที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารในทุกรูปแบบ รวมถึงการระวังป้องกันต่อการอาชญากรรม การโจมตี การทำลาย การจารกรรม และความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานของความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ     Cyber Security นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่หลาย ๆ องค์กรควรเลือกใช้และให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการติดตั้งระบบการป้องกันปัญหาในการล้วงข้อมูลจากผู้ไม่หวังดี โดยองค์กรชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่งเริ่มติดตั้งและให้ความสนใจ ซึ่งมองว่าการลงทุนกับระบบ Cyber Security เป็นสิ่งที่คุ้มค่าและมีความสำคัญมาก เพราะเป็นการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กร ทำให้ระบบขององค์กรมีความปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัว ซึ่งดีกว่าการไม่ลงทุนและถูกล้วงข้อมูลไป จะเกิดความเสียหายยิ่งกว่า   บริษัทควรมีวิธีป้องกันเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์    ถึงแม้รัฐบาลจะมีการประกาศพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ผ่านการพิจารณามาแล้ว บุคคลและองค์กรก็ยังควรต้องตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ถูกกำหนดไว้ นอกจากนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์เพื่อให้พร้อมรับมือได้ทันท่วงที     Cyber Security Management คืออะไร?   Cyber security management หรือการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นส่วนสำคัญของทุกบริษัทที่ต้องมี เพราะหากไม่มี cyber security management บริษัทของคุณก็จะเสี่ยงต่อการสูญเสียรายได้และความไว้วางใจจากลูกค้าไป   นอกจากนี้คุณรู้ไหมว่าในปี 2020 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยจากการถูก cybersecurity breach (การละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์) คาดว่าน่าจะอยู่ที่ 150 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสามารถทำให้ผลกำไรของบริษัทคุณหายไปพริบตา ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างมากที่บริษัทคุณควรวางแผน cyber security management ให้มีประสิทธิผล     Cyber Security Management Strategy คืออะไร?   หลายปีที่ผ่านมาบริษัทส่วนใหญ่มักมุ่งเน้น cyber security