LearnPDPA

Category:

LearnPDPA ช่วยให้องค์กรเข้าใจPDPA อย่างง่ายดาย ด้วยระบบการเรียนแบบ Self-paced learning สะดวกประหยัดเวลา

LearnPDPA ช่วยให้องค์กรเข้าใจPDPA อย่างง่ายดาย ด้วยระบบการเรียนแบบ Self-paced learning สะดวกประหยัดเวลา

มีทั้งหลักสูตร PDPA Awareness Training ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวปฏิบัติแก่พนักงานและบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

และหลักสูตร HR PDPA Awareness Training ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)