WiFi Diagnostics

A healthy WiFi network should have full signal coverage throughout a designated area

WiFi Health Check

หากเครือข่าย WiFi ของคุณทำงานได้ไม่เต็มร้อย คุณควรให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรวจ "สัญญาณ WiFi" ของคุณ เพื่อแก้ไขให้เครือข่าย WiFi กลับมาใช้งานได้ดีอีกครั้ง

Wifi Air Scanning and Reporting - DIAG

มากกว่า 75% ขององค์กรธุรกิจเคยประสบปัญหาสัญญาณ WiFi ในองค์กรล่ม ใช้งานไม่ได้ ซึ่งทําให้การติดต่อกับลูกค้าเกิดความติดขัด บางครั้งฝ่ายขายมีการสูญเสียโอกาสหรือลูกค้าไป

0
% เคยมีปัญหาสัญญาณ WiFi
0
% ผู้กระทบที่สูญเสียรายได้
0
% ผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบ

เราใช้เครื่องมือพิเศษ High Speed Spectrum Analyzer เข้ามาตรวจจับสัญญาณ และนําข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยซอฟต์แวร์เฉพาะ

Need Help with Your WiFi? Call Our Support Team